บาคาร่าออนไลน์ จุฬาราชมนตรี ออกประกาศ การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล

บาคาร่าออนไลน์ จุฬาราชมนตรี ออกประกาศ การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล

สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศ เรื่อง การดูดวงจันทร์ บาคาร่าออนไลน์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1441 โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ “เพื่อให้การกําหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีดิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1441 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

“ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสํานักงาน คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 

เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจะได้ ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศ แจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป” 

สถานทูต และสถานกงสุลไทยใน ออสเตรเลีย จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทย – ค่าตั๋ว 950 AUD

เมื่อวานนี้ (7 พฤษภาคม) Royal Thai Embassy Canberra / สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เปิดเผยว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้รับอนุมัติให้จัดเที่ยวบินพิเศษ TG 462 (ผู้โดยสารรับผิดชอบค่าตั๋วเอง) เส้นทางนครเมลเบิร์น – กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.30 น.

เนื่องจากยังคงมีคนไทยในออสเตรเลียจำนวนมากแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขออนุมัติจัดเที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight) ครั้งที่ 2 สำหรับคนไทยในออสเตรเลียที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

เที่ยวบินพิเศษ ครั้งที่ 2 โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG462 เส้นทางนครเมลเบิร์น-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากนครเมลเบิร์นใน วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.30 น. ราคาบัตรโดยสาร (ชั้นประหยัดเท่านั้น) 950 AUD/ที่นั่ง (ผู้โดยสารรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเอง) โดยเที่ยวบินพิเศษนี้มีที่นั่งจำกัดไม่เกิน 240 ที่นั่ง

การจัดเที่ยวบินพิเศษนี้เป็นไปตามมาตรการ/แนวทางการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับจากต่างประเทศภายใต้การกำกับดูแลของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา 2019 (ศบค.) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมของทางการไทย ตลอดจนมาตรการห้ามคนออสเตรเลีย/ผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวร (Permanent Resident – PR) เดินทางไปต่างประเทศของทางการออสเตรเลีย จึงขอกำหนดคุณสมบัติผู้เดินทาง ดังนี้

บุคคลสัญชาติไทย “เท่านั้น (ไม่ถือสัญชาติออสเตรเลียหรือ PR ในออสเตรเลีย)

มีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนจริง

ยินยอมเข้ารับการกักตัวเพื่อควบคุมโรคในพื้นที่ที่รัฐบาลไทยกำหนดเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

การลงทะเบียน

หากท่านเคยลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ฯ แสดงความประสงค์กลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำาอีก เพราะมีข้อมูลของท่านอยู่แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯสถานกงสุลใหญ่ฯ จะส่งอีเมลถึงท่านโดยตรงในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เพื่อขอให้ท่านแจ้งยืนยันความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

สําหรับท่านอื่น ๆ ที่ไม่เคยลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ฯ และประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินพิเศษครั้งนี้ โปรดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่เว็บไซต์ bit.ly/thaibackhome2 ระหว่างวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 18.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงแคนเบอร์รา)

สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดสรรที่นั่งโดยพิจารณาจากข้อมูลการลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ/ สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น โดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วนของผู้ประสงค์เดินทางเป็นหลัก และให้ความสําคัญลําดับแรกกับ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้ประสบปัญหาจากกรณีวีซ่าหมดอายุ ผู้ขาดแคลนปัจจัยดํารงชีพ และเหตุผลความจําเป็นต้านมนุษยธรรมอื่นๆ

โดยผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เดินทางกลับด้วยเที่ยวบินพิเศษจะได้รับอีเมล์แจ้งยืนยันสิทธิ ในการเดินทางภายในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสิทธินี้ให้ในนามของท่านเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้

ขณะเดียวกันยังได้มีการเสนอให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ออกแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับนิสิต นักศึกษาในราคาประหยัด โดยจะมีการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและโอเปอเรเตอร์แต่ละราย  ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอให้มีแพ็กเกจสำหรับนิสิต นักศึกษา ในราคา 150 บาท ต่อระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งในขณะนี้ทางผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำลังพิจารณาจัดแพ็กเกจที่เหมาะสมต่อไป บาคาร่าออนไลน์